هیات مدیره

اعضای هیات مدیره جمعیت

  • فریباقلی پور (رییس هیات مدیره ومدیرعامل)
  • دکترشهین لدنی (نایب رییس هیات مدیره)
  • دکترفریمافرهادی (خزانه دار)
  • فاطمه کریم زاده (عضواصلی)
  • دکترمرجانه خراط صادقی (عضواصلی)

بازرس

  • رضارمضانی